HomeTCGAcupunctuurBehandelingIndicatiesVergoedingenLinksDisclaimerPrivacyContact

Privacy

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend therapeut en acupuncturist een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Om dit te kunnen doen is uw toestemming vereist, welke wordt vastgelegd in uw dossier. Deze toestemming kunt u ten allen tijde weer intrekken. Tevens heeft u het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van de eigen gegevens (data portabiliteit). De gegevens worden conform de WGBO 20 jaar bewaard of zolang als vereist voor de volledige duur van de behandeling, welke langer dan 20 jaar kan zijn. 

 

Uw dossier bevat uw naam, geboortedatum, adres- en contactgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

 

Alleen uw acupuncturist-behandelaar, een eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en eventuele waarnemer bij afwezigheid van uw eigen behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht conform de wet BIG.

Doelen

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld voor eindrapportage of bij een verwijzing/overdracht naar een andere behandelaar,
  • het bespreken van uw casus in geanonimiseerde vorm met stagiaires van de praktijk,
  • als anonieme casus bij intercollegiale toetsing.

Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Als er vanwege een andere reden gebruik zal worden gemaakt van uw gegevens, zal u eerst geinformeerd worden en expliciet om uw toestemming gevraagd worden.

Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, ev. mailadres, notanummer) wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie en het wijzigen van uw afspraak in geval van mijn afwezigheid bv in geval van ziekte.

Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

  • de datum van de behandeling en uw notanummer
  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • een korte omschrijving van de behandeling met prestatiecode 24104 acupunctuur.

Om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen zijn er diverse inspanningen verricht. Dit betekent onder meer dat:

  • er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor gezorgd wordt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
  • passende maatregelen genomen zijn om de gegevens veilig te bewaren.

NVA-acupuncturisten zijn gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl.

 

Klachtenprocedure

In elke behandelrelatie kan een probleem ontstaan. Allereerst dient er in een gesprek tussen cliënt en behandelaar het ongenoegen of een mogelijke klacht opgelost te worden. Als dat niet lukt, kan bemiddeling door de klachtenfunctionaris van de NVA plaatsvinden. Als er dan nog geen oplossing gevonden is, kan de klacht bij de geschilleninstantie ingediend worden.

Op de website van de NVA (www. acupunctuur.nl) kunt u de te volgen procedure vinden in geval van een klacht. 

Conform de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) is een NVA-acupuncturist aangesloten bij de Klachtenprocedure van de NVA. De NVA is aangesloten bij de Stichting Zorggeschil (SZG). U kunt hiertoe contact opnemen met het secretariaat van de NVA.